Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking met partners

Met de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg is de behandeling en de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening geen exclusieve aangelegenheid meer van de ggz. Dit vraagt om een afstemming van de activiteiten met andere partijen. De dialoog met een aantal partners speelt voor Zeeuwse Gronden een belangrijke rol: gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraars, onderwijs, collega-instellingen, ondernemers, samenleving en nationale partners.

Ypsilon
Zo ligt de familievereniging Ypsilon aan de basis van het ontstaan van Zeeuwse Gronden. De vraag van familieleden naar continue, betrokken en geïntegreerde zorg voor hun kinderen, heeft geleid tot de oprichting van Zeeuwse Gronden. Contacten met Ypsilon worden zowel in Zeeuws-Vlaanderen als Boven de Westerschelde en buiten Zeeland op een hartelijke en intensieve wijze onderhouden.

Woningbouw
Goed wonen is een essentieel onderdeel van de geïntegreerde zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met de drie woningbouwverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen (Clavis, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en woonstichting Hulst) en de woningbouwverenigingen op Walcheren (Woongoed), Zuid-Beveland (Beveland Wonen) en Zeeuwland op Schouwen-Duiveland en Walcheren is er een constructieve samenwerkingsrelatie.

Zorginstellingen
Ook met andere zorginstellingen bestaat een goede samenwerking, bijvoorbeeld met Stichting Tragel, Emergis, Matched Care Zeeland, Jeud Voorop en De Kreek. Die samenwerking leidt onder andere tot soepele onderlinge verwijzingen en een verhoging van de kwaliteit van zorg in Zeeland.

Huisartsen en POH-GGZ
De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) is de samenwerkingsorganisatie van, voor en door huisartsen in de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren. We onderhouden goed contact met de coöperatie, zodat doorverwijzing optimaal verloopt. Ook vinden er geregeld doorverwijzingen plaats vanuit de praktijkondersteuners (POH-GGZ).

Gemeentes
Met diverse Zeeuwse gemeentes vindt er structureel overleg plaats, in de vorm van het netwerkoverleg, waarin bemoeizorg (vanuit de GGD), politie, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk en andere ggz-instellingen participeren. Zeeuwse Gronden neemt door afvaardiging FACT Zeeuws-Vlaanderen deel aan deze overlegvormen en brengt daarbij expertise in op het gebied van een geïntegreerde aanpak voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ook wordt er met de gemeentes gewerkt aan de realisatie van nieuwe woonvoorzieningen, om de toekomst van langdurige zorg zeker te stellen.

Aanbieders dagbesteding
Zeeuwse Gronden werkt samen met een aantal externe aanbieders op het gebied van dagbesteding. Voorbeelden zijn kunstenaarscollectief COLTEK, Zeeuws Landschap, Landschapsbeheer Zeeland en Staatsbosbeheer, waarvoor onze cliënten helpen met natuurbeheer en -onderhoud.

Scholen
Met Scalda en Hogeschool Zeeland, maar ook met hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats op open dagen en middels gastcolleges. Dit om studenten en stagiaires warm te maken voor Zeeuwse Gronden, en natuurlijk ook om van onze kant beter aan te kunnen sluiten op de behoeften die er zijn vanuit het onderwijs.

Politie
We werken nauw samen met de politie in Zeeland om ervoor te zorgen dat verwarde cliënten op de goede plek terechtkomen. Ook zijn met de politie afspraken gemaakt omtrent het aangiftebeleid bij fysiek geweld of agressie op de woonlocaties.

Back To Top