Ga naar hoofdinhoud

Vrienden van Zeeuwse Gronden

Het voor gezonde mensen zo vanzelfsprekende ‘gewone leven’ is voor mensen met een psychiatrische aandoening vaak een zware inspanning. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden stelt zich tot doel deze zeer kwetsbare groep in de samenleving deel te laten nemen aan culturele en ontspannende activiteiten. De stichting is op zoek naar mensen die dit doel onderschrijven en bereid zijn daarvoor te doneren.

Bij mensen met een psychiatrische aandoening bestaat een grote behoefte deel te nemen aan algemene culturele en sociale activiteiten. Dit bevordert hun maatschappelijke integratie en gevoel van ontspanning. Vaak moeten zij rondkomen van een minimumuitkering of minder. Hierdoor ontbreken eenvoudigweg de financiële middelen om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan een museum of theater, een dag op pad te gaan of deel te nemen aan een cursus. Ook recreatieve activiteiten, zoals sporten en op vakantie gaan, zijn hierdoor nauwelijks mogelijk. Om deze culturele en sociale activiteiten te bevorderen en financieel te ondersteunen, is de Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden opgericht.

Wanneer je begunstiger wilt worden van de Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden, kun je contact opnemen met penningmeester mevr. A. Dieleman, Kraagdijk 2, 4538 PN in Terneuzen (0115-695193). Wil je doneren, stort dan een gift op bankrekening NL29 RABO 0134 2591 73 t.n.v. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden te Terneuzen. De Stichting heeft sinds 2008 een ANBI-Beschikking, zodat je bijdrage fiscaal aftrekbaar is en er geen successie- of schenkingsrecht betaald hoeft te worden.

Back To Top