skip to Main Content

Jeugd

Zeeuwse Gronden biedt hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren tussen de zes en drieëntwintig jaar oud die thuis, op school of in hun vrije tijd vastlopen. Wanneer een kind of jongere bij ons aangemeld wordt, komt niet alleen het kind of de jongere in zorg, maar worden het gezin en het netwerk ook betrokken in de ondersteuning.

Zo staan we voor een integrale jeugdhulp waarbij we samenwerken met het systeem (gezin en naasten) en het netwerk (huisarts, gemeente, school, het Regionaal Bureau Leerlingzaken enzovoorts). Door de versterking van het gezin en het netwerk kunnen kinderen en jongeren zich veilig blijven ontwikkelen. We werken ook samen met andere zorginstellingen om onze kennis te vergroten en zoveel mogelijk ondersteuningsmogelijkheden te bieden.

Onze visie is dat kinderen, jongeren én hun gezin behandeling en hulp krijgen waar nodig, maar dat zij waar mogelijk zelf verantwoordelijk blijven. We bieden zorg op maat, waarbij de hulpvraag van kinderen, jongeren en het gezin centraal staat. Per individuele aanmelding wordt bekeken welke onderdelen uit ons aanbod nodig of gewenst zijn. Met als doel dat kinderen en jongeren herstellen, zelfstandiger en zelfredzamer worden. Als dat lukt, kan de zorg in kleine stapjes worden afgebouwd.

Soms heeft herstel meer tijd nodig. Wanneer jongvolwassenen nood hebben aan behandeling na hun 18e, biedt Zeeuwse Gronden de mogelijkheid om door te stromen naar de volwassenenzorg.

Zeeuwse Gronden heeft een multidisciplinair behandelteam. Dat wil zeggen dat de hulpverleners binnen het team verschillende opleidingsachtergronden hebben. Het Kind- en Jeugdteam bestaat uit psychiaters, verpleegkundigen, GZ-psychologen, equitherapeuten, dramatherapeuten en begeleiders. We bieden onze zorg op een aantrekkelijke plek met rust, warmte en een huiselijke sfeer. Hier hebben wij een praktisch en gevarieerd behandelaanbod, waarbij we telkens inspelen op de persoonlijke behoeften van het kind/de jongere en het gezin.

Bikkels

Bikkels is een groepstherapie voor kinderen van tussen de 6 en 12 jaar oud. Deze groepstherapie vergroot de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en het inzicht in hun eigen emoties en die van anderen. Kinderen leren op een speelse en ervaringsgerichte manier basisvaardigheden aan en passen die in de praktijk toe met behulp van equitherapie. Naast sociale en cognitieve vaardigheden leren ze ook omgaan met de gevoelens van zichzelf en anderen. Er wordt stilgestaan bij goed leren reageren in stressvolle situaties en de kinderen worden uitgedaagd hun probleemoplossende vaardigheden te vergroten.

Daarnaast kan nog het volgende worden ingezet:

 • Individuele behandeling, gericht op de problemen van het kind.
 • Gezinssessies equitherapie: gezinsbehandeling met de inzet van equitherapie. Met het gezin en het paard worden op concrete manier de huidige gezinsinteracties en -patronen in beeld gebracht. Zo kunnen moeizame interacties en vastgeroeste patronen worden blootgelegd en werken we van daaruit toe naar verandering.
 • Mediatietherapie: oudergesprekken waarbij de ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvatten krijgen en op die manier ondersteund worden in het omgaan met de kwetsbaarheid van hun kind.
 • Contact met school: wanneer een kind het lastig heeft op school, probeert Zeeuwse Gronden deze situatie te verbeteren. We proberen de communicatie met school te verhogen en school hulp te bieden door bijvoorbeeld uitleg te geven over de kwetsbaarheid van het kind. We denken mee in praktische oplossingen, zodat het voor het kind haalbaar is onderwijs te volgen ondanks zijn of haar kwetsbaarheden.
 • Farmacotherapie: dit is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. De psychiater is bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Aanmelden:
Aanmelden kan via een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, psychiater, GZ-psycholoog of gemeente.

Integrale dagbehandeling

De dagbehandeling bestaat uit een intensief behandelaanbod voor kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar die thuis, op school of in hun vrije tijd problemen ervaren. We werken nauw samen met het onderwijs, zodat jongeren de behandeling krijgen die ze nodig hebben om zelfstandiger te worden, onderwijs te kunnen (blijven) volgen en een diploma te behalen. Er is intensief contact met scholen (zowel regulier als speciaal onderwijs) en het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Jongeren kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, twee tot tien dagdelen per week gebruikmaken van het dagbehandelingsaanbod. Dit bestaat uit verschillende onderdelen, en samen met de jongere en de ouders wordt besproken welke onderdelen gewenst zijn.

De mogelijkheden zijn:

 • Verschillende groepsbehandelingen, specifiek gericht op de problemen die de jongeren ervaren, waarbij equitherapie wordt ingezet.
 • Zelfredzaamheidstraining, waarmee we de zelfstandigheid en identiteitsontwikkeling van de jongere bevorderen. Het behandelprogramma wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de jongere, waarbij zowel praktische oefeningen als therapeutische interventies ingezet kunnen worden.
 • Gezinssessies equitherapie: gezinsbehandeling met de inzet van equitherapie. Met het gezin en het paard worden op concrete manier de huidige gezinsinteracties en -patronen in beeld gebracht. Zo kunnen moeizame interacties en vastgeroeste patronen worden blootgelegd en werken we van daaruit toe naar verandering.
 • Mediatietherapie: oudergesprekken waarbij de ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvatten krijgen en op die manier worden ondersteund in de omgang met de kwetsbaarheid van hun kind.
 • Individuele gesprekstherapie, gericht op de specifieke problematiek van de jongere.
 • Farmacotherapie: behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. De psychiater is bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Alle elementen van de dagbehandeling kunnen ook los van elkaar worden ingezet, dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Onze dagbehandeling wordt aangeboden op De Kraaghoeve in Terneuzen. Hier staat het ‘normale leven’ centraal. Iedereen wordt op dezelfde manier bejegend; als een (jong) mens met eigen verantwoordelijkheid. Iedereen draagt een steentje bij, of het nu gaat om een kind, ouder, cliënt of medewerker. Dit doet een beroep op de gezonde vaardigheden van mensen. Wederzijds respect staat hoog in het vaandel, waardoor jongeren automatisch in aanraking komen met normen en waarden. Onze locatie beschikt over verschillende mogelijkheden (onder andere dierverzorging, natuuronderhoud, keukenwerk en houtzagen), waardoor er voldoende manieren zijn om de zelfredzaamheid te stimuleren.

Wonen
Wanneer kwetsbare jongeren van 12 tot 23 jaar vastlopen in hun thuissituatie, waardoor thuis wonen niet meer mogelijk is, kunnen zij wonen bij Zeeuwse Gronden. Locatie Paardenmarkt is een groepswoning voor jongeren met 24-uursbegeleiding. Hier bieden we structuur en een huiselijke sfeer, waarbij jongeren stapsgewijs toewerken naar zo zelfstandig mogelijk worden. De Paardenmarkt is een open woonlocatie, waar het ‘normale leven’ centraal staat en jongeren voorbereid worden op de volgende fase in hun leven. Samenwerking met het netwerk (huisarts, gemeente, school, het Regionaal Bureau Leerlingzaken et cetera) zien wij als een grote meerwaarde in dit proces.

Aanmelden:
Aanmelden kan via een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, psychiater, GZ-psycholoog of gemeente.

Back To Top