skip to Main Content

Jeugd

Zeeuwse Gronden biedt hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren tussen de zes en drieëntwintig jaar oud die thuis, op school of in hun vrije tijd vastlopen. Naast de kinderen en jongeren, wordt ook het gezin en het netwerk betrokken in de ondersteuning.

Zo staan we voor een integrale jeugdhulp waarbij we samenwerken met het systeem (gezin en naasten) en het netwerk (huisarts, gemeente, school, het RBL, etc.). Door de versterking van het gezin en het netwerk kunnen kinderen en jongeren zich veilig blijven ontwikkelen. We werken ook samen met andere zorginstellingen om onze kennis te vergroten en zoveel mogelijk ondersteuningsmogelijkheden te bieden.

Onze visie is dat kinderen, jongeren én hun gezin behandeling en hulp krijgen waar het nodig is, maar dat zij waar dat mogelijk is zelf verantwoordelijk blijven. We bieden zorg op maat, waarbij de hulpvraag van kinderen, jongeren en het gezin centraal staan. Per individuele aanmelding wordt bekeken welke onderdelen uit ons aanbod nodig of gewenst zijn. Met als doel dat kinderen en jongeren herstellen, hun zelfredzaamheid verbetert en ze zelfstandiger worden. Als dat lukt, kan de zorg in kleine stapjes worden afgebouwd.
Soms heeft herstel meer tijd nodig, wanneer de jongvolwassenen nood hebben aan behandeling na hun 18e, biedt Zeeuwse Gronden de mogelijkheid om door te stromen naar de volwassenzorg.

Zeeuwse Gronden heeft een multidisciplinair behandelteam. Dat wil zeggen dat de hulpverleners in het team verschillend opgeleid zijn en samen betrokken zijn bij de aanmeldingen. Het Kind en Jeugdteam bestaat uit psychiaters, verpleegkundigen, GZ-psychologen, equitherapeuten, dramatherapeuten en begeleiders. We bieden onze zorg op een aantrekkelijke plek met rust, warmte en een huiselijke sfeer. Hier hebben wij een praktisch en gevarieerd behandelaanbod, waarbij we telkens inspelen op de persoonlijke behoeften van het kind/de jongere en het gezin.

Bikkels

Bikkels is een groepstherapie voor kinderen van tussen de 6 en 12 jaar oud. Deze groepstherapie versterkt de weerbaarheid, het inzicht in emoties van de kinderen zelf en anderen én het zelfvertrouwen van de kinderen. Kinderen leren op een speelse en ervaringsgerichte manier basisvaardigheden aan en leren die in de praktijk toepassen met elkaar met behulp van de equitherapie (https://www.zeeuwsegronden.nl/behandelen/equitherapie/). Naast sociale- en cognitieve vaardigheden, leren ze omgaan met de gevoelens van zichzelf en anderen. Er wordt stilgestaan bij goed leren reageren in stressvolle situaties en de kinderen worden uitgedaagd hun probleemoplossende vaardigheden te vergroten.

Naast het groepsaanbod, kan ook het volgende worden ingezet:

  • Individuele behandeling, gericht op de problemen van het kind.
  • Gezinsequitherapie sessies: een gezinsbehandeling met de inzet van equitherapie (https://www.zeeuwsegronden.nl/behandelen/equitherapie/). Met het gezin (en naasten) en het paard worden op concrete manier de huidige gezinsinteracties- en in beeld gebracht. Zo kunnen moeizame interacties en vastgeroeste patronen worden blootgelegd en wordt er van daaruit toegewerkt naar verandering.
  • Meditatietherapie: oudergesprekken waarbij de ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvaten krijgen en zo ondersteund worden in de omgang met de kwetsbaarheid van hun kind.
  • Contact met school: wanneer een kind het lastig heeft op school, probeert Zeeuwse Gronden deze situatie te verbeteren. Dit doen we door school hulp aan te bieden en zo de communicatie te verhogen, bijvoorbeeld door uitleg te geven over de kwetsbaarheid van het kind. We denken mee in praktische oplossingen zodat het voor het kind haalbaar is onderwijs te volgen ondanks zijn of haar kwetsbaarheden.
  • Farmacotherapie, dit is behandeling voor psychische klachten met medicijnen door de psychiater.

Aanmelden:
Aanmelden (https://www.zeeuwsegronden.nl/contact/aanmelden/) kan via een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, psychiater, GZ-psycholoog of gemeente.

Integrale dagbehandeling

De dagbehandeling bestaat uit een intensief behandelaanbod voor kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar die thuis, op school of in hun vrije tijd problemen ervaren. We werken binnen dit aanbod nauw samen met het onderwijs, zodat jongeren de behandeling krijgen die ze nodig hebben om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, zelfstandiger worden en een diploma te kunnen behalen. Er is intensief contact met scholen (zowel regulier als speciaal onderwijs) en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Jongeren kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, twee tot tien dagdelen per week gebruikmaken van het dagbehandelingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit verschillende onderdelen. Samen met de jongere en het (pleeg)ouders wordt besproken welke onderdelen ingezet worden.

Dagbehandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Gezinsequitherapie sessies: een gezinsbehandeling met de inzet van equitherapie (https://www.zeeuwsegronden.nl/behandelen/equitherapie/). Met het gezin (en naasten) en het paard worden op concrete manier de huidige gezinsinteracties- en patronen worden in beeld gebracht. Zo kunnen moeizame interacties en vastgeroeste patronen worden blootgelegd en wordt er van daaruit toegewerkt naar verandering.
  • Meditatietherapie: oudergesprekken waarbij de ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvaten krijgen en zo ondersteund worden in de omgang met de kwetsbaarheid van hun kind.
  • Individuele gesprekstherapie: gericht op de probleemsamenhang van de jongeren.
  • Farmacotherapie, dit is behandeling voor psychische klachten met medicijnen door de psychiater.
  • Zelfredzaamheidstraining, waarmee we de zelfstandigheids- en identiteitsontwikkeling van de jongere bevorderen. Het doel is dat de jongere in moeilijke situaties zichzelf zoveel mogelijk kan redden met zijn/haar eigen vaardigheden. Het behandelprogramma wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de jongere, waarbij zowel praktische oefeningen als therapeutische interventies ingezet kunnen worden.

Onze dagbesteding wordt aangeboden op ‘De Kraaghoeve’ (https://www.zeeuwsegronden.nl/dagbestedingslocatie/de-kraaghoeve/) in Terneuzen. Hier staat het ‘normale leven’ centraal. Iedereen wordt op dezelfde manier bejegend; als een (jong) mens met eigen verantwoordelijkheid. Iedereen draagt een steentje bij, of het nu gaat om een kind, ouder, cliënt of medewerker. Dit doet een beroep op de gezonde vaardigheden van mensen. Wederzijds respect staat hoog in het vaandel, waardoor jongeren automatisch in aanraking komen met normen en waarden. Onze locatie beschikt over verschillende mogelijkheden (onder andere dierverzorging, natuuronderhoud, keukenwerk, houtzagen, en meer), waardoor er voldoende manieren zijn om de zelfredzaamheid te stimuleren.

Alle elementen van de dagbehandeling kunnen ook los van elkaar worden ingezet, dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Wonen

Wanneer kwetsbare jongeren van 12 tot 23 jaar vastlopen in hun thuissituatie, waardoor thuis wonen niet meer mogelijk is, kunnen zij wonen bij Zeeuwse Gronden. Locatie Paardenmarkt (https://www.zeeuwsegronden.nl/wonen/de-locaties/hulst-paardenmarkt/) is een groepswoning voor jongeren met 24-uursbegeleiding. Hier bieden we structuur en een huislijke sfeer, waarbij jongeren stapsgewijs toe werken naar zo zelfstandig mogelijk worden. De Paardenmarkt is een open woonlocatie, waar het ‘normale leven’ centraal staat en jongeren voorbereid worden op de volgende fase in hun leven. Samenwerking met het netwerk (huisarts,  gemeente, school, het RBL, etc.) zien wij als een grote meerwaarde in dit proces.

Aanmelden:
Aanmelden (https://www.zeeuwsegronden.nl/contact/aanmelden/) kan via een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, psychiater, GZ-psycholoog of gemeente

Back To Top