Ga naar hoofdinhoud

Zorgprogramma Depressie

Wat is het?

Iedereen herkent wel eens gevoelens van somberheid. Je hebt nergens zin in en alles kost moeite. Dit soort gevoelens zijn heel normaal en gaan in de meeste gevallen vanzelf weer over, maar niet als onder de sombere gevoelens een depressie schuilgaat. Wanneer je hiermee te maken hebt ben je voortdurend somber, ervaar je geen plezier meer in activiteiten, voel je je vermoeid en kun je je niet goed concentreren. Er is sprake van slaapklachten, niet kunnen slapen of juist heel veel willen slapen, en het vermindert of vergroot juist je eetlust. Ook kunnen er gevoelens van zinloosheid en wanhoop bestaan.

Wil je weten of je hier last van hebt, doe dan de zelftest hier of hier.

Kenmerken

 • Een voortdurend somber gevoel
 • Geen plezier meer in dagelijkse activiteiten
 • Vermoeidheid
 • Slechte concentratie
 • Slaapklachten, niet kunnen slapen of heel veel willen slapen
 • Een verminderde of juist vergrote eetlust
 • Gevoelens van wanhoop en zinloosheid

Hoe wordt het onderzocht?

Een depressieve stoornis kan worden vastgesteld na gesprek met een psychiater. Soms is het noodzakelijk dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan, dan volgt er een gesprek met een gz-psycholoog die tevens vragenlijsten bij je afneemt.

Behandeling

Er zijn twee vormen van (individuele) therapie effectief bij depressie:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Het gaat hierbij om een behandeling die 12 tot 16 sessies beslaat en bestaat uit een combinatie van gedragsmatige en cognitieve interventies.
 • Interpersoonlijke therapie
  Deze therapie bestaat uit 20 sessies waarin, behalve vanuit een ziektemodel, vooral op zoek wordt gegaan naar de interpersoonlijke antecedenten van depressie en het oplossen van problemen op dat gebied.

Er bestaat ook een groepsbehandeling die effectief lijkt bij het voorkomen van depressie en die juist aangewezen is bij de groep die kampt met een ernstig recidiverende depressiestoornis.

Verder kan de behandeling van depressie bestaan uit:

 • Farmacotherapie
  Depressie kan worden behandeld met medicatie, zodat het stabiliseert. De farmacotherapeutische behandeling wordt binnen Zeeuwse Gronden verzorgd door psychiaters. Minimaal twee keer per jaar is er contact tussen psychiater en cliënt. Uiteraard wordt deze frequentie opgevoerd bij verandering van medicatie.
 • Logeervoorziening
  Zeeuwse Gronden biedt behandeling zoveel mogelijk thuis aan. Soms zijn er echter periodes dat thuisblijven niet lukt en extra ondersteuning of rust nodig is. Dan is het mogelijk voor korte tijd te logeren op één van onze logeervoorzieningen. Vraag hiernaar bij onze receptie.
 • Equitherapie
  Je wordt door een equitherapeut in contact gebracht met paarden. Door het contact met paarden word je je bewuster van je eigen gevoelsleven en hoe dat beïnvloed kan worden door interactie met de omgeving. Lees hier meer over equitherapie.
 • Creatieve therapie
  Zowel individueel als in groepslessen zoek je naar mogelijkheden om je op creatieve wijze (drama, schilderen of andere expressieve vormgeving) te leren uiten. In het bijzonder wordt deze therapie aan mensen aangeboden die een verstoorde verhouding hebben tot de omgeving en zichzelf, waarbij gezocht wordt naar een non-verbale wijze van communiceren om het contact te herstellen.
 • Dagbesteding
  Dagbesteding is op verschillende niveaus in te zetten en wordt vastgelegd en geëvalueerd in het behandelplan. Het valt in hoofdzaak in drie delen uiteen: sociaal-culturele dagbesteding, recreatieve dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Lees hier meer over onze dagbesteding.
 • Beschermd wonen
  Wanneer zelfstandig wonen niet mogelijk is, biedt Zeeuwse Gronden verschillende woonvormen aan:
  – Wonen binnen een wooncluster
  – Zelfstandig wonen met een zorgarrangement
  – Wonen in een groepswoning
  – Zelfstandig wonen met ambulante behandeling
  Lees hier meer over wonen bij Zeeuwse Gronden.
 • E-health via Karify
  Met behulp van het online platform Karify biedt Zeeuwse Gronden modules aan om beter om te gaan met angst- en somberheidsklachten. Deze behandeling is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en vindt altijd blended plaats, wat wil zeggen dat je thuis via internet de module volgt, opdrachten maakt en deze daarna tijdens reguliere contacten met je behandelaar bespreekt.
 • Andere aanvullende modules:
  Binnen het behandelaanbod van Zeeuwse Gronden is nog een aantal aanvullende modules, die niet specifiek gericht zijn op de diagnose depressie, maar wel van waarde kunnen zijn bij de behandeling. Het cursusaanbod:
  – De rijkdom van emoties
  – Cursus geluk
  – Cursus over de liefde

Kwaliteit

Voor alle onderdelen van het zorgprogramma maken we gebruik van de wettelijke kaders en regelgeving van Zeeuwse Gronden. Dit betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Jeugdwet en de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast werken we met een kwaliteitsstatuut, waarin de aanmeld- en behandelprocedure staat beschreven. Iedere cliënt krijgt een hoofdbehandelaar aangewezen en heeft daar in sommige gevallen inspraak in. In de uitvoer van de behandeling kan de cliënt te maken krijgen met meerdere behandelaren, die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. De hoofdbehandelaar is aansprakelijk voor de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de behandeling. We houden altijd rekening met de autonomie en privacy van de cliënt.

Back To Top