Ga naar hoofdinhoud

Zorgprogramma Schizofrenie

Wat is het?

Psychose
Een psychose is een toestand waarbij je je grip op de realiteit kwijt bent. Je hoort of ziet soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en je bent overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen). Lees hier meer over psychoses.

Schizofrenie
Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening die zich in de meerderheid van de gevallen openbaart tijdens de adolescentie en de vroege volwassenheid. De ziekte kenmerkt zich tijdens de acute fases, de zogenaamde psychotische episodes, door ernstige verwarring, hallucinaties en wanen. Er wordt dan gesproken van positieve symptomen. Daarnaast is er sprake van desorganisatie in het spreken, denken en handelen. Verder kan er buiten de acute fases sprake zijn van initiatiefverlies, verminderde interesse en vervlakking van de emoties. Dan wordt gesproken van negatieve symptomen.

Kenmerken

 • Ernstige verwarring
 • Hallucinaties
 • Wanen
 • Desorganisatie in spreken, denken en handelen
 • Initiatief verlies
 • Verminderde interesse
 • Vervlakking van emoties

Hoe wordt het onderzocht?

Wanneer je je afvraagt of er sprake is van schizofrenie, kan hier onderzoek naar gedaan worden. Je zult dan enkele gesprekken met een gz-psycholoog voeren, waarbij er bekeken wordt welke klachten je ervaart en of je kenmerken bezit die wijzen op de diagnose schizofrenie. Tijdens de gesprekken worden vragenlijsten gebruikt.

Behandeling

De behandeling van schizofrenie kan bestaan uit:

 • Farmacotherapie
  Schizofrenie kan worden behandeld met medicatie. De farmacotherapeutische behandeling wordt binnen Zeeuwse Gronden verzorgd door psychiaters. Minimaal twee keer per jaar is er contact tussen psychiater en cliënt. Uiteraard wordt deze frequentie opgevoerd bij verandering van medicatie.
 • Cognitieve gedragstherapie
  Deze therapievorm wordt aangeboden aan cliënten die veel last blijven houden van stemmen en wanen, ondanks de medicatie, en daar op een andere wijze mee om willen leren gaan. Ook bij cliënten met een ‘gebrekkig ziekte-inzicht’ of beter gezegd met een andere, niet-medische visie op de problematiek, kan cognitieve gedragstherapie geïndiceerd worden. Langdurige behandeling (minimaal 6 maanden of 10 zittingen) is noodzakelijk om effectief te zijn.
 • Gezinsinterventies
  Het gezin wordt betrokken bij de start van de behandeling en het opstellen van een behandelplan. Het gaat dan om individuele gezinsinterventies. Tevens wordt er psycho-educatie aangeboden aan familieleden en is er de mogelijkheid onderling ervaringen en informatie uit te wisselen.
 • Therapie rond middelenafhankelijkheid/-misbruik
  Binnen Zeeuwse Gronden wordt het gebruik van alcohol en drugs binnen de probleemomschrijving opgenomen en verwerkt binnen de (DSM IV) diagnostiek. Met de cliënt worden doelen afgesproken rond stabilisatie of vermindering. Rondom cannabisgebruik zijn de afspraken scherp, wanneer de cliënt wil wonen binnen een wooncluster. Cannabisgebruik is niet toegestaan. Met de cliënt wordt een stappenprogramma afgestemd dat het mogelijk maakt op korte termijn te stoppen. Op individueel niveau worden leefstijltrainingen aangeboden en op groepsniveau de Libermanmodule ‘Omgaan met alcohol en drugs’.
 • Dagbesteding
  Dagbesteding is op verschillende niveaus in te zetten en wordt vastgelegd en geëvalueerd in het behandelplan. Het valt in hoofdzaak in drie delen uiteen: sociaal-culturele dagbesteding, recreatieve dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Lees hier meer over onze dagbesteding.
 • Equitherapie
  Je wordt door een equitherapeut in contact gebracht met paarden. Hierdoor word je je bewuster van je eigen gevoelsleven en hoe dat beïnvloed kan worden door interactie met de omgeving. Lees hier meer over equitherapie.
 • FACT
  Behandeling binnen Zeeuwse Gronden vindt plaats op basis van het FACT-model. Lees hier meer over FACT.
 • Beschermd wonen
  Wanneer zelfstandig wonen niet mogelijk is, biedt Zeeuwse Gronden verschillende woonvormen aan:
  – Wonen binnen een wooncluster
  – Zelfstandig wonen met een zorgarrangement
  – Wonen in een groepswoning
  – Zelfstandig wonen met ambulante behandeling
  Lees hier meer over wonen bij Zeeuwse Gronden.

Kwaliteit

Voor alle onderdelen van het zorgprogramma maken we gebruik van de wettelijke kaders en regelgeving van Zeeuwse Gronden. Dit betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Jeugdwet en de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast werken we met een kwaliteitsstatuut, waarin de aanmeld- en behandelprocedure staat beschreven. Iedere cliënt krijgt een hoofdbehandelaar aangewezen en heeft daar in sommige gevallen inspraak in. In de uitvoer van de behandeling kan de cliënt te maken krijgen met meerdere behandelaren, die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. De hoofdbehandelaar is aansprakelijk voor de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de behandeling. We houden altijd rekening met de autonomie en privacy van de cliënt.

Back To Top